Meny
Våra företagstjänster
Betala och ta betalt
Företagslån och finansiera
Spara och placera
Pension och försäkring
Internetbank, app och BankID
Er verksamhet

Clearingkravet enligt EMIR

Enligt EMIR måste derivatkontrakt clearas om följande förutsättningar är uppfyllda:

 • det finns en central motpart (CCP) som är godkänd för att cleara det aktuella derivat instrumentet (och)
 • EU-kommissionen har beslutat att instrumentet ska clearas, obligatorisk clearing
 • Båda parter i transaktionen omfattas av clearingkravet

Clearingkravet omfattar bara affärer som Swedbank gör med andra finansiella motparter över clearingtröskeln, FC, och med företag som överskrider clearingtröskeln, NFC+.

Obligatorisk clearing gäller följande instrument:

 • Ränteswappar, Basis Swappar, Forward Rate Agreements (FRA) och Overnight Index Swaps (OIS) i valutorna USD, EUR, JPY och GBP
 • Ränteswappar och FRA i valutorna SEK, NOK och PLN
 • Non-deliverable forward
 • Index credit default swaps

För mer information om clearing och riskbegränsande åtgärder, se ESMAs hemsida .

Clearingtröskeln

Clearingtröskeln är ett gränsvärde satt av EU-institutionen ESMA, för att skilja mellan Finansiella och icke-finansiella motparter, vars derivatengagemang kan anses stort, respektive motparter vars engagemang anses mindre. Nedan beskrivs några huvudregler för hur tröskeln beräknas för FC respektive NFC.

Beräkning

FC

 • Samtliga OTC-derivat som ingåtts för respektive tillgångsklass ska vara med i beräkningen.
 • Beräkningarna ska göras separat för de olika tillgångsklasser, se nedan. Om en tillgångsklass når över tröskeln blir kategoriseringen av motparten FC. Detta medför att samtliga OTC-derivat som EU-kommissionen beslutat om obligatorisk clearing ska clearas, även de tillgångsklasser som ligger under tröskeln.
 • Beräkningen ska göras på koncernnivå.

NFC

 • Samtliga OTC-derivat som inte är gjorda i hedgingsyfte för respektive tillgångsklass ska tas med i tröskelberäkningen.
 • Beräkningarna ska göras separat för olika tillgångsklasser. Om en tillgångsklass når över tröskeln blir kategoriseringen av motparten NFC+ samt att samtliga OTC-derivat i den kategorin där gränsen överskrids ska clearas, däremot inte de tillgångsklasser som ligger under tröskeln.
 • Beräkningen ska göras på koncernnivå.
 • Om du inte utför beräkningar enligt regelverket kommer det att medföra att du blir föremål för tvingande clearing i samtliga tillgångsklasser.
 • Företag som inte beräknar alternativt beräknar och hamnar över en eller flera clearingtrösklar ska genast notifiera ESMA och Finansinspektionen.

Om en icke-finansiell motpart är clearing-skyldig på grund av något av ovanstående skäl kommer också övriga hårdare EMIR-krav att gälla fullt ut, bland annat krav på ställande av säkerheter och rapporteringsskyldighet, se transaktionsrapportering. Utför ni däremot beräkningarna enligt reglerna och inte överskrider nämnda tröskelbelopp behöver ni varken cleara eller följa övriga riskbegränsande åtgärder.

 

Gränser för clearingtröskeln (i nominella belopp):
Klass av OTC-derivat Tröskelvärde
Kreditderivat
EUR 1 miljard
Aktiederivat EUR 1 miljard
Räntederivat EUR 3 miljarder
Valutaderivat EUR 3 miljarder
Råvaru- och andra derivat EUR 4 miljarder

 

Bankens erbjudande
För att kunna cleara derivat behöver kunden gå genom en av kunden särskilt utsedd clearingmedlem. Åtvidabergs Sparbank är clearingmedlem på Nasdaq OMX samt LCH (London Clearing House) och erbjuder clearing där.